MENU

Tlumočnická doložka – apostila – superlegalizace

17.01.2019
Také vám jde hlava kolem z pojmů tlumočnická doložka – apostila – superlegalizace? Potřebujete ověřený překlad dokumentu, ale nejste si jisti, kterou doložkou musíte mít listinu opatřenou? Někdy postačí tlumočnická doložka, v jiných případech apostilní doložka nebo superlegalizace a současně také tlumočnická doložka.

Není doložka jako doložka

Ve všech třech případech se jedná o potvrzení pravdivosti ověřovaných listin a vyloučení, že jde o padělky. Stejně jako notář ověřuje váš podpis na plné moci, aby přijímací strana oné plné moci věděla, že jste ji skutečně podepsali vy, tak je ověřována i pravost veřejných listin.

Vždy záleží na vztahu a smluvním ujednání země, kde vám byla listina vystavena, a státu, ve které chcete dokument předložit.

Tlumočnická doložka – nejjednodušší cesta 

Tlumočnická doložka je potvrzením, že je překlad textu totožný s originálem dokumentu.

Jedná se o osvobození cizí listiny od vyššího ověření, které se týká více než třiceti států, se kterými ČR uzavřela dohodu (např. o Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko). Tzn., že české dokumenty určené do těchto zemí jsou osvobozeny od apostily a superlegalizace a váš překlad s tlumočnickou doložkou je v těchto zemích považován za právoplatný.

Dva příklady:

 1. Jste občan ČR a chcete pracovat v některém ze států, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o osvobození od ověření. Potřebujete svému budoucímu zaměstnavateli předložit doklad o vzdělání nebo výpis z rejstříku trestů.
 2. Jste v cizí zemi již zaměstnáni a budete dokládat přehledy z finančního úřadu nebo zdravotní pojišťovny.

Co musíte udělat?

Na matrice nebo na poště si nechte udělat ověřenou kopii potřebného dokumentu. Vyhledejte spolehlivou překladatelskou agenturu a s touto kopií tam zajděte. Zde se postarají nejen o samotný překlad dokumentu do požadovaného jazyka, ale také o tlumočnickou doložku.

Ověřenou kopii, kterou jste přinesli, překlad této kopie a tlumočnickou doložku vám pověřený překladatel sváže v jeden dokument, který můžete předložit instituci nebo zaměstnavateli požadující ověřený překlad. 

Náš TIP: Nejčastěji se na nás klienti obrací s žádostí o ověřený překlad do němčiny a do angličtiny.

Vyšší ověření – delší cesta k cíli

Ve státech, které s ČR neuzavřely smlouvu o osvobození od požadavku vyššího ověření, tlumočnická doložka nestačí a zde je potřeba vyšší ověření. V praxi se můžete setkat se dvěma možnými způsoby ověření – apostila a superlegalizace. Kterou z uvedených doložek budete ke svým dokumentům potřebovat, záleží na tom, v jakém státě byla listina vydána.

Apostila

Apostila je zjednodušené vyšší ověření ve srovnání se superlegalizací. Jedná se o ověření podpisu a otisku razítka dokumentu, který chcete použít v cizině. Ověření se vyžaduje u listin, které byly vydány ve státech Haagské úmluvy:

 • Německo,
 • Irsko,
 • Spojené království,
 • Švýcarsko aj.

Apostila se většinou vydává v úředním jazyce státu, ve kterém byly dokumenty vydány.

Dva příklady:

 1. Žijete v zahraničí a narodilo se vám zde dítě. Máte sice rodný list dítěte, ale tento dokument byl vydán v jednom ze států, na které dopadá tzv. Úmluva o apostile. Žádáte o zápis do matriky v České republice.
 2. Vdala / oženil jste se ve státě Haagské úmluvy, kde vám byl následně vystaven oddací list. Zároveň chcete mít zápis v matrice v České republice.

Co uděláte?

V zemi, kde se dítě narodilo / kde jste měli svatbu, nechte rodný / oddací list úředně ověřit apostilační doložkou.

Až budete mít listinu opatřenou apostilou, je čas na překlad celého dokumentu, a to včetně apostilační doložky. Vaše listina tak bude mít ve finále jak apostilační, tak tlumočnickou doložku.

Náš TIP: Pro listinu s aspostilou vám zajistíme ověřený překlad s tlumočnickou doložkou do několika světových jazyků.

Superlegalizace

Je postavena na principu dvojího ověřování.

 1. Ověření probíhá ve státě, ve kterém listina vznikla – zpravidla se jedná o Ministerstvo zahraničních věcí daného státu.
 2. Teprve poté provede zastupitelský orgán (ambasáda) státu, ve kterém má být listina použita, tzv. vyšší ověření neboli superlegalizaci.

Příklady zde neuvádíme, může se jednat de facto o situace shodné s apostilou, mění se pouze stát. 

Superlegalizace se týká zemí, které nejsou na seznamu Haagské úmluvy, a s nimiž nemá Česká republika uzavřenou dohodu o osvobození od ověřování veřejných listin. Mezi státy, které vyžadují dvojí ověření, patří např.:

 • Bolívie,
 • Dominikánská republika,
 • Honduras,
 • Kosovo aj.

Potřebujete-li ověřit listinu vydanou v některé z těchto zemí, čeká vás nejprve cesta na Ministerstvo zahraničních věcí nebo na Ministerstvo spravedlnosti státu,
který dokument vydal. Poté zavítáte na ambasádu té země, ve které má být listina doložena. A v případě nutnosti překladu navštívíte ještě překladatelskou agenturu, kde vám zajistí ověřený překlad listiny a svážou společně s tlumočnickou doložkou.

Součástí finální podoby vašeho dokumentu tak může být jak superlegalizace, tak tlumočnická doložka.

Náš TIP: Kontaktujte nejdříve matriku, kde vám poradí, kam se pro vyšší ověření obrátit. Teprve poté napište vašemu překladateli o ověřený překlad.