MENU

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydané podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.Obecná ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vztahy mezi agenturou A-tradi s.r.o., v zastoupení Mgr. Martina Vašková, Mosty 12, Strmilov, 378 53, (dále jen „zhotovitel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „objednavatel“) ve věci zajištění překladu, tlumočení, korektury nebo jiné souvisejí doplňkové služby. Tyto OP jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti A-tradi s.r.o., www.a-tradi.com.

1.2. Předmětem plnění je provádění služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, tj. s překladatelskou a tlumočnickou činností nebo doplňkovými jazykovými službami (dále jen „služby“).

1.3. OP tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi objednavatelem a zhotovitelem a jsou pro obě smluvní strany závazné.

1.4. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem vzniká uzavřením smlouvy nebo rámcové smlouvy, která je písemná, zpravidla elektronická.

1.5. Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednavatelem vzniká rovněž bez uzavření smlouvy, a to na základě písemné objednávky ze strany objednavatele a jejího písemného potvrzení ze strany zhotovitele. Takováto objednávka je pro obě smluvní strany závazná.

1.6. Písemná objednávka je taková objednávka, která byla doručena zhotoviteli a která obsahuje následující informace:

1.7. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

1.8. Veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednavatelem považuje zhotovitel za důvěrné, a proto se zavazuje neposkytnout je žádné neoprávněné osobě. Za osobu oprávněnou jsou považováni interní zaměstnanci zhotovitele, překladatelé, tlumočníci, korektoři nebo jiní externí pracovníci, kteří mají se zhotovitelem uzavřenou Dohodu o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití.

1.9. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné porušení autorských práv jakýmkoliv způsobem.

 

2.Překlad

2.1. Vymezení základních pojmů

2.2. Obecná ujednání

2.2.1. Objednavatel má právo na zpracování nezávazné a bezplatné cenové nabídky ze strany zhotovitele.

2.2.2. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí objednávky ihned po jejím obdržení v nejbližším možném termínu jeho pracovní doby. Pracovní doba pro příjem objednávek je od pondělí do pátku vždy od 9 hodin do 17 hodin středoevropského času (UTC + 1 hod).

2.2.3. Objednavatel bere na vědomí, že vyhotovený překlad je ve vlastnictví zhotovitele až do zaplacení celé ceny za provedenou práci.

2.2.4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky, kterou objednavatel zadal.

2.3. Termín předání zakázky

2.3.1. Zhotovitel se uzavřením smlouvy / potvrzením objednávky zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v rozsahu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě, odevzdat ji ve stanoveném termínu a za předem dohodnutou cenu.

2.3.2. Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v dohodnutém termínu a způsobem uvedeným v objednávce nebo v uzavřené smlouvě, a za tuto zakázku zaplatit zhotoviteli výslednou cenu podle ustanovení čl. 4 těchto Obchodních podmínek.

2.3.3. Objednavatel je povinen ihned po obdržení provedené zakázky potvrdit její přijetí zhotoviteli. Za obvyklý způsob převzetí zakázky se považuje přijetí elektronickou poštou, v případě tištěného dokumentu osobně nebo doručovací službou.

2.3.4. Pokud objednavatel nepotvrdí přijetí vyhotovené zakázky nebo neurguje její dodání ve lhůtě do 24 hodin po uplynutí sjednaného termínu, má zhotovitel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.3.5. Jestliže zhotovitel dodá na základě urgence objednavateli zakázku opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již ve sjednaném termínu odeslal, nejedná se o opožděné dodání.

2.3.6. V případě, že objednavatel odmítne převzít vyhotovenou zakázku bez závažného důvodu, který byl uznán oběma stranami, považuje se zakázka za předanou. Objednavateli tak vzniká povinnost za tuto zakázku řádně zaplatit dle vystavené faktury.

2.4. Práva a povinnosti

2.4.1. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o účelu použití zakázky, pokud je tato informace důležitá pro její vykonání ze strany zhotovitele. Jedná se zejména o dokumenty určené pro tisk, právní použití aj., které vyžadují další příslušné korektury, jež by měly zajistit odstranění chyb. Tuto skutečnost musí objednavatel výslovně uvést v objednávce.

2.4.2. Jestliže nebude zhotoviteli tento účel sdělen, má se za to, že je překlad určen k všeobecnému účelu. Proto nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace vzniklé z důvodů souvisejících s účelem užití překladu.

2.4.3. Pokud zdrojový text, který je určen k překladu, obsahuje zkratky, odborné výrazy, specifickou firemní terminologii aj., je objednavatel povinen poskytnout zhotoviteli seznam požadovaných výrazů nebo kontakt na odpovědnou osobu, se kterou může zhotovitel dané termíny konzultovat. Jestliže žádná z těchto povinností nebude splněna, použije zhotovitel obecně užívanou terminologii, která se užívá u obdobného typu textů. Na případné pozdější reklamace týkající se odborných termínů nebude brán zřetel.

2.4.4. Objednavatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít negativní vliv na splnění jeho povinnosti uhradit smluvní cenu za provedenou práci. Objednavatel je dále povinen informovat zhotovitele o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí
o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo že taková skutečnost může nastat.

2.5. Reklamace

2.5.1. Překlad / korektura má vady, jestliže zakázka nebyla provedena v souladu se smlouvou / potvrzenou objednávkou co do rozsahu textu nebo pokud nebyla provedena v odpovídající kvalitě.

2.5.2. V ostatních případech má zhotovitel za to, že byla zakázka řádně provedena.

2.5.3. Objednavatel je povinen uplatnit případné nároky z vad zakázky u zhotovitele ihned poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne převzetí zakázky. Po uplynutí stanovené lhůty nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají.

2.5.4. Reklamaci objednavatel uplatňuje osobně v provozovně zhotovitele nebo emailem. Reklamace musí obsahovat konkrétní důvod a popis charakteru vad, rozsah jejich výskytu a případně návrh objednavatele na řešení reklamace.

2.5.5. Jestliže zhotovitel uzná, že reklamace byla oprávněná, zajistí na vlastní náklady opravu nebo korekturu v termínu dohodnutém s objednavatelem.

2.5.6. V případě, že mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor týkající se oprávněnosti uplatněných nároků objednavatele za vady v zakázce, zavazují se obě smluvní strany řešit spor mimosoudní cestou,
a to vypracováním posudku nezávislého překladatele, na kterém se obě smluvní strany dohodnou.

2.5.7. S výší nákladů spojených s posudkem nezávislého překladatele jsou obě smluvní strany obeznámeny dopředu. Zhotovitel i objednavatel jsou povinni uhradit nezávislému překladateli zálohu na vyhotovení posudku. Náklady na tento nezávislý posudek se dělí mezi zhotovitele
a objednavatele rovným dílem. Konečné vyúčtování nákladů bude provedeno na základě výsledku posudku vypracovaného nezávislým překladatelem.

2.5.8. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu vzniklou vadami provedeného překladu / korektury maximálně do výše ceny zakázky.

2.5.9. Jestliže nezávislý překladatel dojde k závěru, že reklamace oprávněná nebyla, hradí veškeré náklady na zhotovení posudku objednavatel.

2.5.10. Pokud se spor mezi smluvními stranami nepodaří vyřešit dohodou, může se objednavatel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

2.5.11. V případě, že nedojde k vyřešení sporu mezi smluvními stranami ani mimosoudní cestou s pomocí České obchodní inspekce, bude spor řešen s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu České republiky.

 

3.Tlumočení

3. Obecná ujednání

3.1.1. Zhotovitel se uzavřením smlouvy / potvrzením objednávky zavazuje zajistit tlumočení v rozsahu a dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to ve sjednané době, na stanoveném místě a v určeném jazyce.

3.1.2. Objednavatel se uzavřením smlouvy / potvrzením objednávky ze strany zhotovitele zavazuje uhradit výslednou cenu za tlumočení.

3.1.3. Objednavatel je povinen se ihned po realizaci zakázky písemně vyjádřit k průběhu tlumočení, zda proběhlo řádně a včas. Pokud tak objednavatel neučiní do 24 hodin po uplynutí termínu pro poskytnutí služby, má se za to, že tlumočení proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou / potvrzenou objednávkou.

3.1.4. Jestliže objednavatel zruší bez závažného objektivního důvodu smluvené tlumočení, je povinen uhradit storno poplatek dle ustanovení čl. 6 těchto Obchodních podmínek.

3.2. Práva a povinnosti

3.2.1. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o účelu tlumočení, pokud je tato informace důležitá pro výkon tlumočení ze strany zhotovitele.

3.2.2. Jestliže nebude zhotoviteli tento účel sdělen, nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace vzniklé z důvodů souvisejících s účelem tlumočení.

3.2.3. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o pořízení záznamu tlumočení, o způsobu jeho pořízení a o účelu použití tohoto záznamu.

3.2.4. Objednavatel není oprávněn požadovat po tlumočníkovi jinou činnost než tlumočení (např. zápis z jednání, průvodcovské služby aj.).

3.2.5. Objednavatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady, informace a odborné výrazy potřebné pro tlumočení, a to nejpozději 3 dny před termínem tlumočení. Pokud tak objednavatel neučiní, nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace vzniklé z důvodu chybné terminologie, kterou tlumočník použije.

3.2.6. Objednavatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly mít negativní vliv na splnění jeho povinnosti uhradit smluvní cenu za provedenou práci. Objednavatel je dále povinen informovat zhotovitele o skutečnosti, že bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo že taková skutečnost může nastat.

3.2.7. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky, kterou objednavatel zadal.

3.2.8. Veškeré informace a dokumenty poskytnuté objednavatelem považuje zhotovitel i tlumočník za důvěrné, a proto se zavazují uchovat v tajnosti obsah všech jednání spojených s tlumočením.

3.2.9. Objednavatel je povinen zajistit odpovídající podmínky dle typu tlumočení včetně technického zázemí, pokud toto neobjednal u zhotovitele.

3.2.10. Jestliže se zhotovitel zavázal k dodávce tlumočnické techniky, je objednavatel povinen s dostatečným časovým předstihem zajistit zhotoviteli přístup do prostor, kde bude tlumočnická technika instalována.

3.2.11. Tlumočník má právo odmítnout tlumočení, pokud jsou podmínky pro výkon jeho činnosti nepřijatelné (fyzické prostředí, etické důvody aj.).

3.3. Doprava, stravování, ubytování

3.3.1 Objednavatel je povinen zajistit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky a zpět, a to odpovídajícím dopravním prostředkem.

3.3.2. V případě, že objednavatel nezajistí dopravu tlumočníka, je povinen tuto skutečnost oznámit zhotoviteli, a dále je povinen uhradit zhotoviteli cestovní náklady tlumočníka včetně jeho cestovních náhrad dle platných právních předpisů.

3.3.3. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek.

3.3.4. Objednavatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně 30 minut, a to nejpozději po každých čtyřech hodinách tlumočení.

3.3.5. Pokud tlumočník stráví při plnění zakázky včetně dopravy na místo a z místa tlumočení jednu nebo více nocí mimo místo svého bydliště, je objednavatel povinen zajistit na své náklady odpovídající ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.

3.4. Reklamace

3.4.1. Tlumočení má vady v případě, že nebylo poskytnuto v souladu se sjednanou smlouvou / potvrzenou objednávkou nebo v odpovídající faktické kvalitě.

3.4.2. V ostatních případech má zhotovitel za to, že byla zakázka řádně provedena.

3.4.3. Objednavatel je povinen uplatnit případné nároky z vad zakázky u zhotovitele ihned po tlumočení, nejpozději však do 7 kalendářních dní ode dne, kdy tlumočení proběhlo. Po uplynutí stanovené lhůty nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají.

3.4.4. Reklamaci objednavatel uplatňuje osobně v provozovně zhotovitele nebo emailem. Reklamace musí obsahovat konkrétní důvod a popis charakteru vad, rozsah jejich výskytu a je nutné je doložit záznamem, byl-li pořízen. Objednavatel může přiložit návrh na řešení reklamace.

3.4.5. Jestliže zhotovitel uzná, že reklamace objednavatele byla oprávněná, bude kompenzace řešena individuálně ve spolupráci s tlumočníkem.

3.4.6. V případě, že mezi zhotovitelem a objednavatelem vznikne spor týkající se oprávněnosti uplatněných nároků objednavatele za vady při tlumočení, zavazují se obě smluvní strany řešit spor mimosoudní cestou,
a to vypracováním posudku nezávislého tlumočníka, na kterém se obě smluvní strany dohodnou.

3.4.7. S výší nákladů spojených s posudkem nezávislého tlumočníka jsou obě smluvní strany obeznámeny dopředu. Zhotovitel i objednavatel jsou povinni uhradit nezávislému tlumočníkovi zálohu na vyhotovení posudku. Náklady na tento nezávislý posudek se dělí mezi zhotovitele a objednavatele rovným dílem. Konečné vyúčtování nákladů bude provedeno na základě výsledku posudku vypracovaného nezávislým tlumočníkem.

3.4.8. Zhotovitel odpovídá za případnou škodu vzniklou vadami provedeného tlumočení maximálně do výše ceny zakázky.

3.4.9. Jestliže dojde nezávislý tlumočník k závěru, že reklamace oprávněná nebyla, uhradí veškeré náklady na zhotovení posudku objednavatel.

 

4. Cenová ujednání

4.1. Objednavatel má před uzavřením smlouvy právo zažádat zhotovitele o zpracování cenové nabídky.

4.2. Pokud nejsou smluvní ceny sjednány, cena zakázky se řídí ceníkem aktuálně platným v době doručení cenové nabídky objednavateli.

4.3. Cena zakázky se řídí smluvními cenami mezi zhotovitelem a objednavatelem. Pokud není uvedeno jinak, má se za to, že veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

4.4. U překladů a korektur je jednotkou účtovaného množství jedno zdrojové slovo, případně jedna normostrana. U soudně ověřených překladů se cena vypočítává na základě počtu normostran hotového překladu. Počet normostran se zaokrouhluje na jednu celou normostranu přeloženého textu směrem nahoru.

4.5. V případě, že zdrojový text určený k překladu / korektuře není ve formátu, který by umožňoval elektronické zjištění počtu zdrojových slov, případně je v tištěné podobě, provádí se výpočet ceny dle počtu přeložených slov. Pro účely cenové nabídky se tak provádí přibližný odhad počtu slov manuálně a účtuje se dle faktického počtu slov v přeloženém textu.

4.6. Ceny za tlumočení jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a zhotovitelem písemně. Sazba za tlumočení se odvíjí zejména od jazykové kombinace a typu tlumočení (simultánní, konsekutivní, soudní).

4.7. Objednavatel má právo zažádat o slevu v případě objednávek velkého rozsahu.

4.8. Veškeré poskytnuté slevy z ceníkových cen musí být mezi zhotovitelem a objednavatelem dojednány písemně, zpravidla elektronicky, a to před zahájením plnění zakázky.

 

5. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se splatností ke dni uvedenému na dokladu. Doba splatnosti je 14 dní, není-li uvedeno jinak.

5.2. Objednavatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH v plné výši, a to nejpozději ke dni uvedenému na daňovém dokladu.

5.3. Při prodlení úhrady dlužné částky je objednavatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.4. V případě rozsáhlejší zakázky je zhotovitel oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu s dobou splatnosti uvedenou na daňovém dokladu.

 

6. Odstoupení od smlouvy / náhrada škody

6.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smlouvy / odsouhlasení objednávky vyskytnou na jedné ze stran neodstranitelné překážky, které brání ve splnění závazku vůči straně druhé.

6.2. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně písemně doručeno neprodleně poté, co se o skutečnostech bránících splnění závazku dozví.

6.3. Pokud od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen zhotoviteli uhradit stornovací poplatky v této výši:

6.3.1. V případě překladu / korektury se jedná o prokazatelně vzniklé náklady odpovídající ceně již zhotovené práce, případně celé práce, pokud je již hotova.

6.3.2 V případě tlumočení se výše poplatku odvíjí od počtu dní mezi stornem objednávky a začátkem tlumočení.

6.4. Odpovědnost stran za vzniklé škody dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.5. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy / potvrzené objednávky, pokud se tak nestane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

6.6. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o účelu použití přeloženého textu viz. bod 2.4.1. Pokud tak objednavatel neučiní, nevzniká mu nárok na náhradu škody z důvodu případných chyb v přeloženém textu, které by mohly být vhodnou korekturou odstraněny.

 

7. Zvláštní ustanovení

7.1. Objednavatel se tímto zavazuje, že nebude bez výslovného souhlasu zhotovitele přímo kontaktovat jeho překladatele, korektory nebo tlumočníky.

7.2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde k přímému kontaktu objednavatele a překladatele / korektora / tlumočníka, zavazuje se objednavatel neprojednávat s nimi záležitosti, které se týkají obchodních podmínek souvisejících s vykonávanou prací.

7.3. V případě porušení závazků vyplývajících z bodů 7.1. a 7.2. je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských), a to za každé porušení povinnosti. Smluvní pokutu je objednavatel povinen uhradit i za předpokladu, že zakázka nebude řádně dokončena.

 

8. Důvěrnost smlouvy

8.1 Zhotovitel smí zpracovávat osobní údaje o objednavateli pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele. Tento souhlas je dobrovolný.

8.2. Objednavatel jakožto fyzická osoba nebo fyzická osoba zastupující právnickou osobu bere na vědomí, že je povinen vyjádřit svůj souhlas / nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů zhotovitelem, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

8.3. Souhlas / nesouhlas musí být v písemné podobě.

8.4. V případě obdržení souhlasu budou osobní údaje objednavatele zpracovávány zhotovitelem jakožto správcem a zpracovatelem osobních údajů.

8.5. Vyjádřením souhlasu dává objednavatel bezvýhradní souhlas zhotoviteli, aby jeho osobní údaje shromažďoval, zpracovával, zařazoval do své databáze a používal jeho osobní údaje, které uvedl ve své objednávce / potvrzené poptávce, za účelem vyřizování případné reklamace, nabízení služeb zhotovitele, průzkumu spokojenosti a obchodní komunikace mezi smluvními stranami.

8.6. Tímto souhlasem bere objednavatel na vědomí, že zhotovitel bude jeho osobní údaje zpracovávat po dobu trvání obchodního vztahu. Tento souhlas může objednavatel kdykoliv písemně odvolat.

8.7. Na e-mailovou adresu objednavatele mohou být zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej objednavatel neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit, např. zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

8.8. Objednavatel má právo požádat zhotovitele o přístup k osobním údajům, o doplnění nebo opravu osobních údajů a o odstranění chybných informací týkajících se osobních údajů objednavatele.

8.9. Objednavatel má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nebo na Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB).

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji objednavatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, a také s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupí v účinnost dne 25. května 2018.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy mezi oběma smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud tyto OP nestanoví jinak.

9.2. Podpisem smlouvy / odsouhlasením objednávky se tyto OP stávají závazné pro obě smluvní strany a tvoří nedílnou součást této smlouvy / objednávky.

9.3. Smluvní ustanovení ve smlouvě / potvrzené objednávce mají vyšší platnost než ustanovení v těchto OP.

9.4. Zhotovitel může znění těchto OP měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění OP. Změnu je zhotovitel povinen zveřejnit v den nabytí platnosti a účinnosti nových OP. Aktuální znění platných a účinných OP jsou k dispozici na webových stránkách zhotovitele.

9.5. Tyto OP jsou platné od 1. května 2018.

9.6. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.